Dutch Algorithmic Transparency Standard

Bekijk de code op Github


Formulier Inzet van Algoritme

Dit formulier is in ontwikkeling. Opmerkingen zijn erg welkom in de kantlijn.


ALGEMENE INFORMATIE
Naam (name)

Wat is de naam die gebruikt wordt om dit algoritme aan te duiden? Voorbeeld: 'WMO voorspelling Rotterdam' of 'Crowd-monitoring Enschede'.

ALGEMENE INFORMATIE
Organisatie (organization)

Wat is de volledige naam van de organisatie verantwoordelijk voor de inzet van het model, algoritme of AI? Voorbeeld: 'Gemeente Amsterdam' of 'Waterschap Limburg'.

ALGEMENE INFORMATIE
Afdeling (department)

Wat is de volledige naam van de afdeling of divisie verantwoordelijk voor de inzet van het model, algoritme of AI? Voorbeeld: 'Stadsdeel Segbroek' of 'Verkeer en Transport'.

ALGEMENE INFORMATIE
Korte omschrijving (description_short)

Geef een korte omschrijving van maximaal 150 karakters waarin hoog over omschreven wordt wat het doel is van het model, algoritme of AI. Voorbeeld: 'Algoritme dat bij stoplichten voorrang van verkeersmodaliteiten berekent op basis van wetgeving en lokale voorschriften.

ALGEMENE INFORMATIE
Type algoritme (type)

Geef aan of het model, algoritme of AI descriptief, diagnostisch, voorspellend of prescriptief is. Deze information kan gebruikt worden als risico-indicator.

ALGEMENE INFORMATIE
Categorie (category)

Geef zoekwoorden om zoeken te ondersteunen. Voorbeelden: 'verkeer', 'transport', 'sociale zekerheid', 'drukte-monitoring', 'gezichtsherkenning', 'camera-toezicht'.

ALGEMENE INFORMATIE
URL van de website (website)

Wat is de URL van de pagina waarom meer informatie te vinden is over het model, algoritme of AI en de inzet daarvan? Dit is interessant voor gebruikers die meer willen weten over de praktische inzet en technische details.

ALGEMENE INFORMATIE
Status (status)

Geef aan of het model, algoritme of AI in ontwikkeling is, in gebruik, of buiten gebruik.

INZET
Doel (goal)

Omschrijf de doelen waarvoor het model, algoritme of AI ontwikkeld is en hoe de inzet ervan bijdraagt aan het behalen van die doelen. Hieruit moet duidelijk blijken hoe en waarom deze specifieke technologie daar aan bijdraagt.

INZET
Impact (impact)

Omschrijf hoe burgers te maken krijgen met de effecten van het model, algoritme of AI. Onder welke omstandigheden gebeurt dit en wat zijn de verwachte consequenties daarvan voor het individu en/of de samenleving?

INZET
Proportionaliteit (proportionality)

Omschrijf waarom de inzet van het model, algoritme of AI redelijk gerechtvaardigd is. Hieruit moet blijken waarom de verwachte baten groter zijn dan de negatieve effecten en risico's.

INZET
Besluitvormingsproces (decision_making_process)

Binnen welk proces in de organisatie wordt het model, algoritme of AI ingezet? Dit moet linken aan concrete wetgeving, voorschriften of beleid zoals vastgelegd in publiek beschikbare bronnen.

INZET
Documentatie (documentation)

Wat is de URL naar aanvullende documentatie over dit specifieke gebruik van het model, algoritme of AI?

TOEPASSING
Lange omschrijving (description)

Geef een uitgebreide uitleg tussen de 500 en 10000 karakters lang van de manier van werken van het model, algoritme of AI. Dit moet alle relevante aspecten bevatten om te kunnen snappen hoe het model, algoritme of AI data verwerkt en een beslissing maakt of beinvloed.

TOEPASSING
URL van de applicatie (application_url)

Wat is de URL van de algoritmische applicatie of broncode. Voorbeelden zijn links naar Github, de Common Ground componentencatalogus, of de webpagina van de aanbieder?

TOEPASSING
URL van publiccode.yml (publiccode)

Wat is, indien beschikbaar, de URL van het publiccode.yml bestand?

TOEPASSING
Koppelingen met basisregistraties (MPRD)

Geef aan of er gebruik wordt gemaakt van koppeling met de BRP.

TOEPASSING
Brondata (source_data)

Geen een overzicht van de databronnen die gebruikt worden door of bij het maken of trainen van het model, algoritme of AI. Dit moet inzicht geven in met welk doel welke data is toegevoegd en mogelijke afhankelijkheden die daaruit voortvloeien.

TOEPASSING
Methoden en modellen (methods_and_models)

Geef aan welke standaard methoden of modellen het algoritme gebruikt. Voorbeelden: ROC-curve, confusion matrix.

TOEZICHT
Monitoring (monitoring)

Geef een overzicht van hoe de organisatie de inzet van het model, algoritme of AI monitort.

TOEZICHT
Menselijke tussenkomst (human_intervention)

Geef aan hoe de uitkomsten van het model, algoritme of AI door een mens gecontroleerd en bijgesteld worden. Dit moet inzicht geven in hoe menselijke interventie is verzekerd om misstanden te voorkomen.

TOEZICHT
Risico's (risks)

Geef een overzicht van de voorziene risico's. Dit mag ook verwijzen naar online documentatie. Aanbevelingen assesment instrumenten: ...

TOEZICHT
Prestatienormen (performance_standard)

Geef aan wat de verwachte prestaties van het model, algoritme of AI zijn en hoe die worden gemeten. Dit moet beschrijven welke criteria gebruikt worden en met welke regelmaat deze worden beoordeeld.

JURIDISCH
Bevoegde autoriteit (competent_authority)

Welke bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor de inzet van het model, algoritme of AI?

JURIDISCH
Wettelijke grondslag (lawful_basis)

Geef een verwijzing naar het formele besluit waarin de inzet van het model, algoritme of AI is goedgekeurd.

JURIDISCH
Data protection impact assessment (DPIA)

Is er een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd?

JURIDISCH
Omschrijving van de DPIA (DPIA_description)

Geef een overzicht van de belangrijkste zaken die uit de data protection impact assessment (DPIA) naar voren kwamen. Dit moet beschrijven hoe discriminatie wordt tegengegaan bij gebruik van (proxies van) etniciteit, sexe, of postcode. Indien beschikbaar kan dit verwijzen naar de URL van de volledige DPIA documentatie.

JURIDISCH
Bezwaarprocedure (objection_procedure)

Omschrijf op welke manier burgers bezwaar kunnen maken tegen de uitkomsten van het model, algoritme of AI.

METADATA
Schema (schema)

Dit is het schema gebruikt voor deze registratie.

METADATA
ID (id)

Dit is de unieke identificatie (uuid) voor deze registratie.

METADATA
URL (url)

Dit is de URL voor deze registratie.

METADATA
E-mailadres van de contactpersoon (contact_email)

Dit is het e-mailadres van de organisatie of het contactpersoon voor deze registratie.

METADATA
Geografisch gebied (area)

Dit is het geografische gebied waarop deze registratie betrekking heeft.

METADATA
Taal (lang)

Dit is de taal waarin deze registratie is ingevoerd.

METADATA
Herzieningsdatum (revision_date)

Dit is de datum waarvoor deze registratie moet worden herzien.